ბერძნული – ქართული:

თქმული სევერიანე გაბალოვნელისაჲ ექუსთა მათ დღეთათჳს სოფლის დაბადებისათა.


  (ქრისტიანული) არაბული – ქართული:

მაისსა კ~ წარტყუენვაჲ იერუსალჱმისაჲ თქუმული ნეტარისა სტრატიკი მონაზონისაჲ, რომელი მკჳდრ იყო ლავრასა მამისა ჩუენისა საბაჲსსა:

ცხოვრებაჲ წმიდათა და ნეტართა მამათაჲ რომელნი მოისრნეს მთასა სინასა და რაითს ბარბარიზთაგან აღწერა წმიდამან ამონიოს.

სწავლაჲ წმიდისა სტეფანე მოძღვარისაჲ საბაწმიდელისაჲ რომელი ზღუასა ზედა ვიდოდა: ლოცვა ყავთ:

ამას წიგნსა ეწოდების სამოთხე, - რომელსა შინა წერილ არიან საქმენი და განგებანი წმიდათა მამათანი და ქრისტჱს მოყუარეთა დედათანი, რომელი აუწყებს ყოველთა სათნოებათა სარგებელად კაცთა და ბოროტის მოქმედთათჳსცა, რომელთა არა ეშინოდა ღმრთისა, - აღწერა ამბა იოვანე, მოძღუარმან სოფრონი იერუსალჱმელ პატრეარქისამან.

წამებაჲ წმიდისა პანტელეიმონისაჲ

ბასილი კაპადოკიელის მეორე ეპისტოლე
ცხორებაჲ და განგებაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა უდაბნოჲსა მთიებისა და მონაზონთა მოძღურისა ეფრემისი

წიგნი, რომელი დაწერა იოსებ არიმათიელმან, მოწაფემან უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსმან, და თხრობაჲ აღშენებისათჳს ეკლესისა, რომელი-იგი არს ლუდიას შინა ქალაქსა, წმიდისა დედოფლისა ჩუენისა მარიამ ღმრთის- მშობელისაჲ

თვესა: მარტსა კ: წამებაჲ წმიდისა მიქაელისი: რომელი იყო: ლავრასა დიდისა: წმიდასა: მამისა: ჩუენისა: საბაჲსსა:

თთუესა აგჳსტოსა ი წამებაჲ წმიდისა მოწამისა ელიანოსისი, რომელი იწამა არაბიას, ქალაქსა შინა ამანს ბალკანისასა


  სირიული – ქართული:

თვესა მაისსა კ~დ ცხოვრებაჲ და განგებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა სჳმიონისი. საკჳრველთ მოქმედისაჲ რომელი დამკჳდრებულ იყო მთასა საკჳრველსა. სანახებსა ანიოქისასა: და ბრწყინვიდა ვითარცა მთიები თავსა ზედა სუეტისასა

მარტვირი სინელი სინანულისათჳს და სიმდაბლისა.

ცხოვრება: წმიდისა: პორფირი: ღაზელ: ეპისკოპოსოსა჻ რომელი: აღწერა: მარკოზ: დიაკონმან ღაზას: შინა: ქალაქსა: ფილისტიმისასა: მამაო გუაკურთხენ჻

16 ჰომილია მამათა სწავლანი.


  სომხური – ქართული:

მჴეცთათჳს სახისა სიტყუაჲ წიგნთაგან თქმული წმიდისა ბასილი ეპისკოპოისა კესარიელისაჲ:

თქუმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იპოლიტესი მთავარ ეპისკოპოსისაჲ სახჱ აღთქუმისაჲ:

ეპიფანე კჳპრელისაჲ თქუმული ეპიფანე ეპოსკოპოსი კონსტანსია ქალაქისაჲ, რომელ არს დედაჲ კჳპროს ჭალაკისაჲ რომელ თქუა ათორმეტთა მათ თუალთათჳს:

ფსალმუნთა თარგმანებაჲ

იპოლიტეს განმარტებაჲ კურთხევათა მათთჳს მოსესთა ათორმეტთა მიმართ ნათესავთა:

იპოლიტეს თქმული კურთხევათა მათთჳს იაკობისთა ვითარ იგი ათორმეტნი ნახპეტნი აკურთხნა:

თქმული იპოლიტესი დავითისათჳს და გოლიათისათჳს განმარტება:

სიტყუაჲ წმიდისა იპოლიტჱსი სარწმუნოვებისათჳს:

ნეტარისა იპოლიტეს თქმული თარგმანებაჲ ქებაჲ ქებათაჲ

ნეტარისა იპოლიტეს თქუმული აღსასრულისათჳს ჟამთაჲსა თქმული წიგნთაგან წმიდათა ქრისტესთჳს და ანტიქრისტესთჳს


თადეოზ მოციქულის ციკლი:
წამებაჲ წმიდისა დედოფლისა სანდუხტისი სიტყუანი წამებისათჳს წმიდისა ოსკისი და მოყუასთა მისთაჲ

წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა მესუკავეთაჲ


გრიგოლ პართელის და მის თანამგზავრთა ციკლი:
შესხმა და მოთხრობა ღუაწლთა და ვნებათა წმიდისა მღუდელმოწამისა გრიგორი დიდისა სომხითისა ეპისკოპოსისა და წმიდათა ღირსთა მოწამეთა ქალწულთა რიფსიმასი და გაიანასი და სხუათა მათთანათა, ქმნილი ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა ყოვლისა ზემოჲსა საქართუელოჲსა, დავითიან-ბაგრატოვანისა გონება და რაჟამს საგამჭჳრვ ინდალმა ჰქმენ მზის გცადა თუ მჰსრბოლი ორფერ მადლიერ ქრისტესა ერთის ბრძანებრ სამ მცხინუარე წარსაწყ დაეახლა, აღალმა და მჰსგავს მჭირსედ რა ივნე, ოქრო ვნებამ წართქმავე შენთა. წამებაჲ წმიდათა მღდელთ-მოძღუართაჲ სომხითისათა არისტაკჱსი, ორთანჱსი, ოსიკისი, გრიგორისი, დანიელისი წამებაჲ წმიდისა ნერსჱ მთავარეპისკოპოსისა სომხეთისაჲ და ხადისი ეპისკოპოსისაჲ მოწფისა მისისაჲ

აღსრულებაჲ წმიდისა საჰაკისი პართევისაჲ ძისა დიდისა ნერსესი რომელი იყო მეექუსჱ ნათესავი წმიდისა გრიგოლისი

წამებანი ირანელტა ბატონობის პერიოდიდან:

წამებაჲ წმიდისა ვარდანისი და ძმათა მისთაჲ ჰუმაეკისი და ვაჰანისი, და საჰაკისი, სომეხთა პატრიაკისაჲ, და მათ თანა ას ოცდაჩჳდმეტთაჲ და სხუათა, რომელნი მოისრნეს დიდსა მას წყობასა ეზდაგერდის მიერ უშჯულოჲსა მე-ფისა და რომელნი სხუათაცა ადგილთა ბრძოლითა მოისრნეს სარწმუნოებისათჳს იესუ ქრისტჱსა჻ წამებაჲ წმიდისა ვარდანისი და სხუათა ნახარართა და ძალთა სომხითისათა

წამებაჲ წმიდისა ატომისი და ძისა მისისაჲ და მოყუასთა მისთაჲ

წამებაჲ წმიდისა იზიდბოზიდისი კ~ნს

წამება წმიდისა შუშანიკისი, ასულისა წმიდისა ვარდანისი, რომელი იყო ასულის წული წმიდისა საჰაკისი. ესე წმიდაჲ შუშანიკ იწამა ქართლს ქმრისაგან თჳსისა, რომელი იყო ანთიპატროსი და წინამძღუარი ქართლისაჲ. წამებები არაბთა ბატონობის პერიოდიდან:

თთუესა ფებრვალისა: კვ წამებაჲ წმიდისა დავითისი, რომელი აღესრულა დვინს ჭეშმარიტითა სარწმუნოებითა ქრისტჱს მიერ კს~ნ.

ორმეოცთა მარტვილობა (ორი რედაქციით) თუესა მარტსა: თ: წამებაჲ წმიდათა ორმეოცთაჲ, რომელნი სებასტიას იწამნეს, რომელთაჲ სახელები ესე არს: დომენტიანოს, ვალის, [423] ენუკის, ფლავიოს, სისი- ნოს, მელიტოს, ფილეკტისთონ, ერაკ- ლიოს, კჳრიონ, ალექსანდროს, ვალე- რიოს, ევტჳქოს, ბაბინოს, ლვისიშა- ხოს, კლავდიდოს, ელიას, დომნინოს, ათანასი, პრისკოს, მელიტონ, კჳრი- ლოს, ეტჳქოს, ვალენტიანოს, სამა- რაგდოს, ლაონტიოს, სევერიანოს, ან- გეას, ეგდიკიონ, ავენტიანოს, აკაკიოს, ნიკოლაოს, იოჰანჱ, ქუდიონ, გალიოს, კანდიტოს, საკერდონ, გორგიანონ, თეოდოლოს, თეოფილოს, ანგიოს. კ~სნ. ხოლო მეორე არის: ბ) თუესა მარტსა: თ: წამებაჲ წმიდათა ორმეოცთაჲ, რო- მელნი იწამნეს სებასტია ქალაქსა, რომელთაჲ სახელები ესე არს: დომენტიანესი, ვალენტისი, ევსუქისი, ივლიანეჲსი, სმარაგდეჲსი, სისინისი, მელიტონისი, ფილეკტიმონისი, ჰელაკრეჲსი, კუირიონისი, ალექსანდრეჲსი, ბებიანეჲსი, ლისიმაქეჲსი, კლავდესი, ილისი, დომენტიანეჲსი, ათანასისი, პრისკჱსი, კუირილეჲსი, ევსტოქისი, ენკეჲსი, ფლავისი, ქსანთისი, ლეონ- ტისი, სევერიანეჲსი, აგგიაჲისი, [v] ეკდიკისი, აენტისი, აკაკისი, ნიკოლაოზისი, იოვანეჲსი, ქოდიონისი, გაესისი, კანდიდეჲსი, საკერდონისი, გორგონისი, თეოვდოლჱსი, თეოფილეჲსი, მარკიანეჲსი, ვალერიანეჲსი. კ~სნ.

თვესა მარტსა იბ: წამებაჲ წმიდისა ფილეკტიმონისი

თვესა: აპრილსა: კ~დ: წამებაჲ: წმიდისა: ლონგინოზ: ასის-თავისაჲ:

წამებაჲ წმიდისა გეორგი ზორავარისაჲ

წამებაჲ წმიდათა მოწამეთაჲ თევდოროსი და ივლიანოსი, და> ევბულოსი და მალკამოსი, და მოკიმოსი და სალამონესი

წამებაჲ: წმიდათა: მოწამეთაჲ: სპევსიპჱსი ელასიპჱსი: და მელასიპჱსი: სოფელსა კაბადუკიელთასა:

საჴსენებელსა წმიდისა სერგისსა თქუმული წმიდისა ევსები ეპისკოპოსისა ჟამთამწერლისა საეკლესიოჲსაგან უწყებისა, ქებაჲ წმიდათა მოწამეთაჲ

წამებაჲ წმიდისა თეკლაჲსი: კ~ნ:

გრიგოლ ნაზიანზელის ორი ჰომილია: კითხვანი მაღლისა ფილოსოფოსისა მიმართ, რომელი წინა-აღუდგების სიტყჳთა სარწმუნოებასა ჩუენსა.


წინაათონური აპოკრიფები
საკითხავი ადამ და ევაჲსი სამოთხით გამოსლვისაჲ

წინასწარმეტყველება ბარუქისი

საქმენი და სწავლანი იოვანე მოციქულისა და ღმრთისმეტყელისანი და პროხორე მოწაფისა მისისანი

დიდსა პარასკევსა, საკითხავი ვნებისათჳს და სიკუდილისა, მოსაჴსენებელი მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი, თქმული ანანია ებრაელისაჲ, დასისაგან შჯულისმეცნიერისა.

წიგნი ეზრასი პირველი.

წიგნი ეზრა სუთიელისა

ებისტოლე ბრძენისა ებისტოლე ბრძნისა იერემიაჲსი, ნაცვალნაწერი ებისტოლისაჲ, რომელი წარსცა იერემია წარყვანებულთა მიმართ ტყუეთა ბაბილონად, მეფისა მიერ ბაბილოვნელთაჲსა, მითხრობად მათდა, ვითარცა ებრძანნეს მას ღმრთისა მიერ

წიგნი ივდითისა

ისე ზირაქის სიბრძნის წიგნი:
 
კითხვა - მიგებებაჲ იესუჲსი და განრღუეულისაჲ

სიბრძნის წიგნი

წიგნი ტობისი

თთუესა დეკენბერსა კ~ჱ ჴსენებაჲ წმიდათა მათ თავთა მოციქულთაჲ პეტრჱსი და პავლჱსი

წამებაჲ წმიდისა ფილიპე მოციქულისაჲ იუფრიმე ქალაქსა

წამებაჲ წმიდისა თომა მოციქულისაჲ ჰინდოეთს

მიმოდასლვაჲ მოციქულთაჲ

ეპისტოლე ავგაროზ მეფისაჲ უფლისა ჩუენისა მიმართ იესუ ქრისტესა ზედა წარწერილი

თარგმანებაჲ დაბადებისათჳს ცისა და ქუეყანისა, და ადამისათჳს ვითარ მიცვალეს გუამი მისი და დამარხეს გოლგოთას: და ცვალებაჲ ნათესავთაჲ ვითარ ვპოვეთ ნათესავობაჲ ქრისტესი ჴორცითა ვითარცა წერილ არს სახარებასა ლუკას თავსა, ადამისითგან ყოველთა მამისა ვიდრე ქრისტესამდე უფლისა და ღმრთისა ჩუენისა.

საკითხავი საიდუმლოთა დაფარულთაგანი გარდაცვალებისათჳს წმიდისა ღმრთისმშობელისა