ბანერი
ხელნაწერი: მოთხრობა საქართველოჲსა...
წიგნის ყდა