ბანერი
ხელნაწერი: ... (S-5308) გადამწერი: უცნობი წელი/საუკუნე: XIX...