ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (ჯანაშვილისეული),...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (ჯანაშვილისეული),...