ბანერი
ხელნაწერი: ... (S-3671) გადამწერი: უცნობი წელი/საუკუნე: 1773 წლის...