ბანერი
ხელნაწერი: ... (S-3637) გადამწერი: თეიმურაზ...