ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების ჩუბინაშვილისეული ნუსხა...