ბანერი
ხელნაწერი: ვახუშტი. ცხოვრება ქართლისა (S-1444) გადამწერი:...