ბანერი
ხელნაწერი: მეფობა ირაკლი მეორისა (S-197.a) გადამწერი: ომან...