ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (Q-383) გადამწერი:...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (Q-383) გადამწერი:...