ბანერი
ხელნაწერი: მეფობა ირაკლი მეორისა (Q-337.a4) გადამწერი: ომან...