ბანერი
ხელნაწერი: ახალი ისტორია (H-2133) გადამწერი: დავით...