ბანერი
ხელნაწერი: ... (H-1780) გადამწერი: დავით...