ბანერი
ხელნაწერი: ქ. შემოკლებული ისტორია... (H-960) გადამწერი:...