ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრების შემოკლებული რედაქცია...