ბანერი
ხელნაწერი: კრებული. 1827 (S-5050) გადამწერი: ზაქარია...