ბანერი
ხელნაწერი: ... (S-4989) გადამწერი: უცნობი წელი/საუკუნე: 1821...