ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, ბარათაშვილისეული...