ბანერი
ხელნაწერი: ანტონ კათალიკოსი, საქართველოს ისტორია XVIII-XIX...