ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (Q-354) გადამწერი: სტეფანე...