ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, ანასეული ნუსხა...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, ანასეული ნუსხა...