ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება (ვახტანგისეული)...
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება...