ბანერი
ხელნაწერი: კრებული. XIX ს.  (H-831) მომხატველი:...