ბანერი
ხელნაწერი: კრებული, მე-19 ს. (H-1361) მომხატველი:...