ბანერი
ხელნაწერი: კრებული მე-19 ს.  (H-1292) მომხატველი:...