ბანერი
ხელნაწერი: ქართლის ცხოვრება, რუმიანცევისეული ნუსხა...