ბანერი
ხელნაწერი: ცხორებ~ ჲ და მოქალქებ~ჲ და ღუაწლი წ~ისა და...