ბანერი
ხელნაწერი: ... (H-2135) გადამწერი: უცნობი წელი/საუკუნე: 1736 წ....