ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1973
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
აღწერა სამეფოსა საქართველოსა
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება
საბჭოთა საქართველო
შექმნის თარიღი წლიდან
1973
შექმნის თარიღი წლამდე
1973
შექმნის ადგილი
თბილისი