ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1959
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1959
შექმნის თარიღი წლამდე
1959
შექმნის ადგილი
თბილისი
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ისტორიკოსი, ქართველოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1959
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
2
გვერდების რაოდენობა
785
წვდომა
თავისუფალი
შენიშვნები
წიგნი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: წინასიტყვაობა გვ. 05-06; შესავალი გვ. 07-078; გამოყენებულ ნუსხათა სია გვ. 080; ტექსტი გვ. 1-540; ლექსიკონი და საძიებლები გვ. 541-705; შინაარსი გვ. 706-707.