ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
E-9
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
დედანი-პეტერბურგი, ფოტო-ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,
საცავის სახელწოდება
ფოტოსაცავი
კოლექციის სახელწოდება
E
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
E-9
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართველთ მეფობა
გვერდი, რომელზეც გვხვდება სახელწოდება
1r
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი ხელით, მწყობრი ასოებით


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


მინაწერები

10v: [Aeupignements] sur le calendrier

10v: [..]mais pur moi […] ouvrage écriver compli par la [………] macrina [……..] du roi Teimouraz II, [……..] et toute daternelle du roi Iracli II […….] du prince [……] mouras […..] à dt pitersbourg, qui me les a ouvrages le 18 mar 1877, eu repuse au quelques questions. (Bzosse)


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ფოტო,  ჩასმული მუყაოს ყდაში


ფურცლების რაოდენობა
10
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო-ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქართველთ მეფობა 

ა) ქ ფარნავაზი იყო მამულად ქართველი ნათესავი უფლოსი მცხეთოს ძისა და დედულად სპა

რსი ასპანელი იყო ძმის წული სამარისა ალექსანდრესსა მოსვლისა მაკედონელისასა მცხეთელ მამა სახლისი ყოფილი იყო. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

უპჱ) ქ. ეს მეფე გიორგი მიიცვალა. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
10r