ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
1913
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
საქართველოს ცხოვრება ახალი მოთხრობა 1469 წლიდგან, ვიდრე 1800 წლამდე ორ წიგნად აღწერილი: 1 სეხნია ჩხეიძის მიერ, 2 - პაპუნა ორბელიანისა, 3 - ომან ხერხეულიძისა, 4 - შედეგი კახეთის ცხოვრებისა და 5 - ფარსადან გორგიჯანიძისა.
გამომცემელი
ზ. ჭიჭნაძე
გამოცემის ადგილი
თბილისი ელექტრო-მბეჭდავი ა. კერესელიძისა, გაბაშვილის შესახვევი №1
გამოცემის თარიღი
1913
წვდომა
თავისუფალი
შენიშვნები
გამოცემას წინ უძღვის ისტორიული სურათები კავკასიის აქტებიდამ, ძველი წიგნებიდამ, თამარაშვილის კოლექციებიდამ, სიონის და გარეჯის სურათიანის წიგნებიდამ და სხვა. ზოგი სურათი გადმოხატა ალექსანდრე ცოტაძემ.