ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-5308
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-5308
ხელნაწერის სახელწოდება
ირაკლი მეორის ცხოვრება
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო ნიკოლოზ ოქრომჟედლოვისა, ხოლო  შემდეგ ზ. ჭიჭინაძისაგან საჩუქრად მიიღო , 1883წ. 13 აპრილს თ.ჟორდანიამ.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი დაწერილია წვრილი ასოებით. გადამწერი ზოგიერთი ასოს სტილიზაციას ახდენს, მაგალითად ნ-ს ხშირ შემთხვევაში თავს არ უკეთებს, ასევე წ-ს. რიგ სიტყვებში ფ-ს წერს თ-ს მსგავსად. იყენებს ქარაგმებს, ერთგან გვხვდება ასომთავრული და რუსული ф. გადამწერი ხშირად აკლებს სავრცობ ხმოვნებს.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
16.5
სიმაღლე
22.5
მინაწერები

1r: ნიკოლოზ ოქრომჟედლოვისა

2r თავში: ნიკოლოზ ოქრომჟედლოვისა

2r ბოლოში: ნიკოლოზ ოქრომჟედლოვისა

3r: წერილი წერილი Николай Окромжедловь                     

3r ფანქრით: აქამდე ესე წავი

3r: ნიკოლოზ ოქრომჟედლოვისა არის წიგნი ესე

23r ფანქრით: აქ ბევრი აკლია                   

24r: მივიღე საჩუქრად ზ. ჭიჭინაძისაგან, 1883წ. 13 აპრილი თ.ჟორდანია

25r: ესე არს მეფე თეიმურაზის და მეფის ირაკლი მეორისა

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდს აქვს ჭვირნიშანი 1841 წლის. 


ფურცლების რაოდენობა
25
ხელნაწერის მდგომარეობა

დაუწერელია 25v.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

პაგინაცია არაბული რიცხვებით არის წარმოდგენილი, თითოეული გვერდის ზედა ცენტრაულ ნაწილში გადამწერის ხელით მიწერილი, ხოლო შემდეგ ფურცლებზეა ფანქრით მიწერილი რექტო-ვერსოს პრინციპით. 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

შემოკრებული ისტორია ქართლისა ირაკლი მეორისა მეფისა თჳს იწ

ყების, თუ ვითარისა შრომითა მიღო მეფობა ქართლისა 

წელსა ჩღკბ. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ა~დ რაოდენ ძალ მედვა სმე-

ნითა და მეხსიერებითა სარწმუნოთა კაცთაგან ცნობითა

აღვსწერე რ~ლი მოიწია მასს ზ~ა ჟამსა მოხუცებულებ-

ისა. მისისასა. უბედურებითა და მოვიდა აღა მამად_ხანი

დაღაოხრა ტფილისი და მისთჳს არა რჲი დამი-

წერიეს ჯერეთ ვინჲიდგან მიზეზნი დავითარებანი 

განვრცელდებიან. ― 

წელსა. ჩღჟე ქკ~ს უპგ. ამა წელსა. განძლიერდა

ყავარი აღამამად ხანი  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
24v