ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-4975
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-4975
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1825
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი ეკუთვნოდა ლუარსაბ მეღვინეთხუცოსოვს, რომელიც იყიდა დიმიტრი დეკანოზის ოქროევისაგან 


ხელის აღწერა

ლამაზი ხელი, გადაბმული ასოებით. ზოგიერთი ასო სტილიზებული, გაკრული ხელითაა ნაწერი (მაგ.: ო, რ, შ), რაც ერთგვარ მხატვრულ ეფექტს ქმნის ტექსტზე დაკვირვებისას. 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
20.6
სიმაღლე
33
მინაწერები

1r: წიგნი ესე ეკუთვნის ლუარსაბ მეღვინეთხუცესოვს

27r მარჯვნივ, ფანქრით: ქ.ცხ. 151

27r მარჯვნივ, ფანქრით: 152

29v მარცხნივ,ფანქრით: 156

30r მარჯვნივ, ფანქრით: 156

32r მარჯვნივ, ფანქრით: ქ ცხ. 64

73r სინგურით: ტარი მანი და ანი

82r ქვედა აშია: პირველი ა

82v მარჯვნივ, ფანქრით: ქართველთა

82v მარჯვნივ, ფანქრით: მღუდელი    

111r ფანქრით: აწ რ~ლ არს აბჯარი და სამოსელნი მისნი მისგან უფრო საცნაურ არს /ქ.ცხ.141/

111v: Принадлежить Луки Мегвинетухуцесову

ეკუთვნის ლუარსაბ მეღვინეთხუცოსოვს

ვიყიდე დიმიტრი დეკანოზის ოქროევისაგან

მიეცა 1рув-20ко;

გადამწერი ხელნაწერის ზედა აშიებს ასათაურებს შინაარსიის მიხედვით:

27r-27v: იოვანე ზედა ზადნელი

28r-28v: დავით გარეჯელი

29r-29v: შიო მღვიმელი

30r- 30v: ისე წილკნელი

31r-30v: ანტონ მარტო მყოფელი

32r-53v, 55v-59v: მირიონ ხოსროიანი

60r-64r: გიორგი ბაგრა-ტოანი

64v-80r: დავით აღმაშენებლი

82r-111r: ვახტანგ გორგასალი

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი ქაღალდის ყდით


ფურცლების რაოდენობა
111
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი დაშლილი და დაზიანებულია. 18r-v, 53v-54r, 80v-81v - სუფთა დაუწერელი ფურცლებია.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს ორმაგი პაგინაცია: არაბული რიცხვებით გვერდის ქვედა ნაწილში r, v-ს პრინციპით (პირველადი ნუმერაცია) და ასევე არაბული რიცხვებით ყოველი გვერდის თავში ფანქრით.


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ეოცდა ათ ჩვიდმეტე მეფე ფარსმან ძმის წული ფარსმან მეფისა

ხოსროიანი 

და იყო იგი მორწმუნე ვ~ა მამისა ძმაჲ მისი, და მატა ყოველთა ეკლესიათა შემ-

კობაჲ და მოკვდა კათალიკოზი ჩირმაგ და მანვე ფარსმან დასვა კათოლიკო

ზად საბა აქაჲთგან არღარა მოიყვანებდეს კათალიკოზსსა საბერძნეთით. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
27r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და მოკუდა ვახანგ: დაეფლა მცხეთასა საკათალიკოზოსა სუეტსა თანა, რომელსა შინა

არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სუეტისა: და ზედა საფლავსა მისსა წერი

ლ არს, ხატი მისი სწორი ასაკისა მისისა:- 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
111r
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
... (S-4975)
შექმნის თარიღი წლიდან
1801
შექმნის თარიღი წლამდე
1825
შექმნის ადგილი
უცნობია