ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-3671
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-3671
ხელნაწერის სახელწოდება
მცირე ქართლის ცხოვრება
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1773
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1773
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო დაცული ალექსანდრე  ცაგარელის კატალოგში ნომრით 48.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით, წვრილი ასოებით


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულით. ზოგჯერ გვხვდება ასომთავრული ასოებიც, ძირითადად სახელებსა და სათაურების დასაწყის პირველ სიტყვებში.


სიგანე
21.5
სიმაღლე
35
მინაწერები

2r: გაათათრეს არჩილ მეფე 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი, მოყვითალო ფერის, ყველა ფურცელზე  ბეჭედი, ჩასმულია ყავისფერ მუყაოს ყდაში.


ფურცლების რაოდენობა
140
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის რესტავრირებული. დაუწერელია შემდეგი გვერდები: 3r, 34v, 35r.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

პაგინაცია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქართლის ცხოვრება 

(სეხნია ჩხეიძისა) 

ლიერებითა ~ისათა, ვიწყოთ ცხოვრება მეფეთა,

მსმენელთათჳს არა უნდომითა ანბითა

უცხოთა ქუჱყა ნისათა, ქვეყანათა უნდა

ისა ჩემის თუალითა ნახული, და ზოგიერთი მნა

ხავთაგან სმენითა:  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

სრულ იქმნა ძალითა ღ~თისათა წიგნი ესე მცირე ქართლის ცხოვრება

ხელითა ხარების საყდრის დეკანოზის ძის დავითისათა აღმომკითხველთ

გევედრებით უკეთუ ნაწერს ამას შ~ა ჩემსა ცთომილება იხილოთ

რაიმე ნუ მწყევთ არამედ კურთხევასა ჰყოფდეთ ჩემთვის თქვენ

უზრუნველად იქნებით და მე დიდად შემწე მექმნება თვესა

აგვისტოსა რიცხვსა ლ. ქ~კს უჲა:-

 

 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
140r