ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-3637
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-3637
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1838
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1838
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი, მწყობრი ხელით


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულით, ხოლო სათაურები, მეფეთა სახელები, ადგილები და ისტორიული მხარეების დასაწყისი პირველი ასოები შესრულებულია ასომთავრულით.


სიგანე
25.5
სიმაღლე
40
მინაწერები

მინაწერები არ აქვს.


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი ჩასმულია წითელ ტყავის ყდაში 


ფურცლების რაოდენობა
157
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის რესტავრირებული


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ႧႳႱႠ ႫႠႰႲႱႠ ႼႠႫႤႡႠ

ႣႨႣႤႡႳႪႨႱႠ ႫႭႼႠႫႨႱႠ ႠႰ

ႹႨႪႨႱႠ ႰႭႫႤႪ ႤႱႤ ႨႷႭ

ႫႤႴႤ ႵႠႰႧႪႨႱႠ~:-


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
130r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

აქუს სასოება ჯერ არ მისიცა სიკუდ-

ილი და უბრძანა თავისა მოკუჱთითა

აღსრულება ~ისა რჩილისი, და არა ჰრიდა

სიკეთესა მისსა, არცა შეირცხჳნა

დიდებისაგან არჩინებულებისა მისისა

ანიყუანეს გარე და მოჰკუჱთეს

ავი ისი ახჳლითა უჱ

სა ირკანისასა, რ~ლ

არს არტი და ე-

ავედრა სულ-

 ჳსი//

~თს

ჲ჻//


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
130v
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
თუესა მარტსა კ. წამება დიდებულისა მოწამისა არჩილისა რომელი ესე იყო მეფე ქართლისა ს~დ:-
შექმნის თარიღი წლიდან
1838
შექმნის თარიღი წლამდე
1838
შექმნის ადგილი
უცნობია