ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-2440
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-2440
ხელნაწერის სახელწოდება
საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით

 

 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. სათაურების და აბზაცების დასაწყისი ასოები ასომთავრული


სიგანე
325
სიმაღლე
35.5
მინაწერები

1v: რუსეთი არს პირველ ნეოგოროდის და მერმე მოსკოვის სამეფო. მეოთხე მეფე ალექსანდრე 21 წელს ინება.

4r: ვგონებ ამას ბოროტ ავად წოდებულს და სასწაულს მის ძეო.


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი, მომწვანო ფერის. აქვს ჭვირნიშანი, რომელიც თარიღდება 1816 წლით. ხელნაწერი ჩასმულია მუყაოს ყავისფერ მუყაოს ყდაში. 


ფურცლების რაოდენობა
14
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის რესტავრირებული. დაუწერელია 10r-14 v გვერდები.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა ზუსტია.


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

მეფეთა გვართათვის

ხოლო გვარნი მეფეთანი იყვნენ: პირველი ქართლოსიანნი და ნებროთიანნი და არშაკუ

 ნიანნი, და მეფობდნენ ესენი 566 წელთა, და მეფენი ისხდნენ 28. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

რ~ ვინადგან ხოსროვანთა შ~დ დაიპყრეს

ბაგრატ მეფისამდე სომხითის მეფეთა ადგილნი ესენი, ვ~ა მოგჳთხრობს ცხორებაო

ამისთვის უწოდეს სომხითი ხ~ აწინდელს ჟამსა იყო ერთ სასპასპეტოდ

ვიდრემდის შეიცვალებოდნენ:-  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
9v
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
მეფეთა გვართათვის
შექმნის თარიღი წლიდან
1801
შექმნის თარიღი წლამდე
1900
შექმნის ადგილი
უცნობია