ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-2316
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-2316.2
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართველთა შთამომავლობისათვის
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1825
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1825
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი, მწყობრი ხელით


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულთ, ხოლო მეფეთა სახელები, ადგილები და ისტორიული მხარეების დასაწყისი პირველი ასოები შესრულებულია ასომთავრულით.


სიგანე
16.5
სიმაღლე
21
მინაწერები

62r: ,,მისს მაღალ მსვლელობას ღენარალმაიორს ივან  ლეოვიჩს ყიზლარის კამენდანტს фროინდორфს: მეუღირსი ანტონი : კათალიკოსი ს~დ საქართუჱლოჲსა მოვახსენებ მათგან ბრძენებულისა მებრ თხოვისა,  რომელიცა დაღათუ მრავალ განსაცდელ-შემთხუჱვისაგან  დავიწყებით სახელნი მეფეთა საქართუჱლოჲსათანი თვითო თვითოდ არღარა მახსოვან. მაგრა სახელოვანთა მეფეთა სახელნი, ანუ გარდაცვალებანი მეფეთანი. გუართა, და ანუ განყოფანი ნათესავნისანი სამ სამეფოდ ესენი არიან რ~ნიცა ძველთა შ~ა მატიანეთა საქართველოჲსათა წარმიკითხავნნ: 

95r: აღმწერი ამ წიგნისა იოსება ავალოვ ვითხოვ შეცთომის მიტევებას 1825 წლისა, ივლისს 25 დღესა.“

61v: იოსებ ავალოვი:’’

68v: რიცხჳ: 11:12 იესუნავე: 8:2  მსაჯე: 6:7: მეფეთ: 19: 33: ნეშტთა: 32: 3 ისაია: 33:3

70r: 35:2  მაკაბელი: 2:5 

70v: მაკაბელი: 3 :33

71r: ნეემია 2.18 ეზრა 3.2

72v: მსაჯული 2.25

72r: მაკაბელი 3.12

76v: ტიმოთი 1.31.

92r ზედწარწერა: ისტორია საქართუჱლოსა აღწერილი ფრანციცის ღენერალი. კარლოს მიერ ხოლო თარგმნილი ფრანციცულითა რუსულად უფლისა პრორევთისაგან. ხოლო რუსულითა ქართულსა ენასა ზედა თარგმნილი თავადისა თარხანოვისაგან წელსა 1782:

95r: აღმწერი ამ წიგნისა იოსება ავალოვ ვითხოვ შეცთომის მიტევებას 1825 წლისა, ივლისს 25 დღესა.

61v: იოსებ ავალოვი:

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი მოლურჯო ფერის, ჩასმულია ტყავგდაკრულ ხის ყდაში. 


ფურცლების რაოდენობა
97
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

საქართველოჲსა მეფეთა შთა

მომავლობისა თჳს჻ 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
62r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ღმწერი ამ წიგნისა იოსებ ავალოვ ვითხოვ შეცთომის

მოტევებას. 

1825

წელსა

ივლ

ის

ის

25

დღესა.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
95r