ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-1547
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-1547
ხელნაწერის სახელწოდება
მოქცევაჲ ქართლისაჲ
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1823
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1823
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო სოლომონ დოდაევის საკუთრება, რომელიც მისი ძმიშვილის სამარაგდონისაგან გადაეცა  სოფელ მაღაროდან პეტრე უმიკაშვილის. 


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულად, შეინიშნება ასომთავრულის გამოყენების შემთხვევებიც.


სიგანე
18
სიმაღლე
21
მინაწერები

ფორზაციის ქაღალდზე: ეს ხელნაწერი დოდაევისა ყოფილა:“

ფორზაციის ქაღალდზე: ,,ეს ხელნაწერი სოლომონ დოდაევის ძმის წულის სამარაგდიონ დოდაევისაგან მივიღე სოფელ მაღაროდამ.“


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი ჭვირნიშნიანი. ხელნაწერი ჩასმულია მუყაოს ყავისფერ ყდაში.


ფურცლების რაოდენობა
115
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი ცენტრში შემოსვლისას იყო დაშლილი, ახლა რესტავრირებულია 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

დებითა და მოქცევითგან მირიან მეფისათ ოცდა მეხუთესა წ

ელსა მოკვდა ძე მისი რევ სიძე თრადტ სომეხთა მეფისა რომლისა

დ მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა და დაფლეს აკლდა მას

რომელი თვით მასვე რევს აღეშენებინა და მასვე წელიწადსა დასნეულდა

მირიან მეფე რომელიცა აღესრულა:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ა პატივს სცემდი სვეტსა მას

ღმრთივ და იყავნ მისსვლა შენი ძალად საუკუნოდ სარწმუნოება ზ

ედა წ~ისა სამებისასა და მოაყვანებინა ჯვარი იგი წ~ისა ნინასი რ

ომელი პირველითგან აქუნდა და ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფოჲ

ჯვარსა მას და მიიყვანა ძე თ~სი ბაქარ და თავსა მისსა გამოსახა

სახე ჯვრისა და აღიღო გვირგვინი ჯვარისაგან და დადგა თავსა

ძისა თვისისასა და აღესრულა მირიან მეფე და დაეფლა ზემოსა ეკკლე

სიასა საშუალსა სუჱტსა სამხრითს ჩრდილოჲთ კერძო და მას ს

უჱტსა შინა არს ნაწილი ღთივ აღმართებულისა მის სუჱტისა და

მეორესა წელსა მოკვდა ნანა და დაეფლა მასვე სუჱტსა და სავა  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
1v