ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-1444
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-1444
ხელნაწერის სახელწოდება
ცხოვრება ქართლისა
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1779
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1779
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო ილია აბხაზისა, რომელიც  ძმამ აჩუქა.


ხელის აღწერა

ხელნაწერში  2r-8v ფურცლები გადაწერილია მწყობრი, შედარებით დიდი, გადაბმული ასოებით, ხოლო 9r-10v ფდურცლები - პატარა მწობრი ასოებით.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. ზოგან გვხვდება ასომთავრულის გამოყენების შემთხვევებიც.


სიგანე
15.7
სიმაღლე
19.8
მინაწერები

1r: ილია აბხაზისა ეს წიგგნი ვინც მოიპაროს გაუწყეს პირიღთისა საყვარელსა

1r: საყავრელო ძმაო ილიავ, თქვენი ქართლის ცხოვრებ მოგართვით ღმერთმან მშვიდობაში მოგახმაროს გავათავე

5r: აქა ხსენება ჩოლოყა შვილისა არის სიცრუვე ჩამატებულება თორემ იმათზედ დიდგვარნი სხვინი [.]ერი ბევრ არიან. ამითი უფრო სიცრუვე სჩანს რომელ მეფის მოღალატეს არა თუ მოეკვეთება ცერი არამედ ასოეულად დაჭრაც ცოტა არის და ჩოლოყაშვილი ვინ არის რომ ცერის მეტი არა მოეჭრასრა ეს ვიღაცა დიაკვნის დაწერილი არის და უგუნურისა

5v, სინგურით: მკუდრის:

6r, სინგურით: დღესასწაული კერპთა

6r, სინგურით: ნინოსაგან მირიანის მოქცევა:

6r, სინგურით: კ~ზთა ეპისკოპოსთა და წინამძღვართათვის:

6v, სინგურით: მთავრობის შეგინებისა:

9v: აქ ჩანს ისევ ერთი მეფობა იყო და არავით აჩენს გაყრის წიგნი სამი რ~ ყაბალის გზა კახეთი არის ბარათიანთი:

9v: აღირეს კოსტანტი პოლი ოსმალთა ცოდვათა ჩვენთათვის

11r: სიტ(...)ო ღ~ისაო შემიწყალე მე ცოდვილი მთავარებისკოპოსის ბესარიონის მონა სყოფილი გოგია რომელმან აღვწერე პირველ სწავლასა შინა ჩემსა ქართლის ცხოვრება ესე : თთუჱსა აპრილსა )ჱ( ქრისტეს აქათ )ჩ~ღოთ( ქართულსა )უ~ჲზ

11r: 170 1649 1779 18881779


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
ფურცლების რაოდენობა
11
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი უყდო, დაშლილი და ნაკლულია.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

პაგინაცია არაბული რიცხვებით არის წარმოდგენილი, გვერდის თავში ფანქრით მიწერილი,  r-v-ს პრინციპით; ფრაგმენტს გააჩნია რვეულების პაგინაცია ა და ბ. 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ტომობა და ჩამომავლობა ქართველთა

და ცხოვრება მათი, რომელსა ეწოდების წიგნსა ამას ცხოვ

რება ქართლისა:

ოეს ძის იაფეთის თესლისაგან . ვ~ე . ქართლოსისა და ძმათა მისთამდე

და განყოფილებანი მათნი და ძეთა მათთა: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და მათ წელთა არა შესაძლებელ არს შობ

ად ძეთა მეორე მეორისაგანცა ვინადგან არიან ყ~ნი პ~ისა მეორე ძენი და არ

ცა ერთი ძმა ალექსანდრეს მცხეთის აღმაშენებლის ქვეითამდე ხ~ კ~დ ბრწყი

#................... ნვა #....................


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
10v