ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-197.g
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-197.g
ხელნაწერის სახელწოდება
მეფობა ირაკლი მეორისა
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო  დაცული ჭიჭნაძის ბიბლიოთეკაში.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია პატარა ასოებით 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. იშვიათად გვხვდება ასომთავრულიც 


სიგანე
17
სიმაღლე
22
მინაწერები

1: ზაქარი ჭიჭინაძის ბიბლიოთეკისა

1: Г

17: 80 6*80=480  526/ 1280 6*80=480 840/1280 4/2520 440/.000

 

 

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი ჭვირნიშნიანი, ჩასმულია ყავისფერ მუყაოს ყდაში.


ფურცლების რაოდენობა
50
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის პატარა ზომის, რესტავრირებული, რომელშიც გაერთიანებულია ოთხი ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტი. ხელნაწერი ბოლონაკლულია. 22გვ-დან ტექსტი შინაარსობრივად წყდება და გადადის სხვაგვან. ფურცლები ამ ადგილას არაა ჩამაგრებული.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს სამი სხვადასხვა პაგინაცია, გვერდის თავში, რომელიც ბოლომდე მისდევს, მეორე-გვერდის ბოლოში, რომელიც მხოლოდ ფურცლებს ნომრავს და მესამე, როგორც ჩანს წინა ხელნაწერის გაგრძელებაა (რომელთანაც აუკინძავთ შემდგომში, თუმცა ბოლომდე არ მიყვება). შემდგომი ორისგან განსხვავებით პირველი პაგინაცია მელნითაა შესრულებული (დანარჩენი ორი ფანქრით). 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

შემოკლებული ისტორია ქართლისა მეორისა ირაკლი მეფისათვის იწ[......]

ვითარისა შრომითა მიიღო მეფობა ქართლისა 

ელსა 1722 დაჯდა ყაენად ძე შჰსულტან უსეინისა შაჰთამაზ და ამ ჟ

ამად იჯდა ქართლში მეფედ ვახტანგ ლეონის ძე და კახეთს იჯდა მეფეთ

კონსტანტინე ირაკლის ძე რ~ლსა ეწოდა სახელად მამად ყული ხან 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ამას განუცხადა მინისტარმან ბურნოშაკმან პოლკონვმან რომ

ბრძანება მომივიდა დღესვე უნდა გავბრუნდეო სთხოვა მოცდა მეფემ

ირაკლიმ გარნა [.] ინება პოლკონიკიმან და გამობრუნდა განჯიდამ

და მეფემაცა მათთანა ხ~ ამას [.........] თნ ჴმაობისათვის იბრეიმ

ხანისა ჩამოვიდა ომარხან ჭარში და ღისტნის ჯარით და მეფე ირაკი

ლიც მიბძანდა ქისიყს ხ~ სურს[..]ს მხედრობა მოვიდა ტიფლისის

და წარვიდნენ რუსეთს და რაოდენსამე თვესა ჭარში და რჩა ომარ.

ხან გარნა ვეღარა იკადრა მოსვლა ქისიყზედ ა~დ ხ~ მეფობასა ამისა

რ~ლი დავსწერე ძლევანი სახელდობ ვგონებ ოცდა ათამდინ უმეტესიცა: [ძლევ.]  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
50
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

ეს ხელნაწერი, S-197 b, აკინძულია სხვა ხელნაწერებთან ერთად S-197 a, S-197 g, S-197 d