ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-197.b
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-197. b
ხელნაწერის სახელწოდება
მეფობა ირაკლი მეორისა
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი იყო ალექსეევის - მესხიევის საკუთრება.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულით, სათაური და აბზაცის პირველი ასოები იწყება ასომთავრულით  


სიგანე
18
სიმაღლე
22
მინაწერები

პირველ საცავ ფურცელზე: B

პირველ საცავ ფურცელზე: ცხოვრება საქართველოს მეფის ირაკლი: მეორისა                        

პირველ საცავ ფურცელზე: ႺႾႭႥႰႤႡႠ ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱႫႤႴႨႱ ႨႰႠႩႪႨ: :-

პირველი საცავი ფურცელის შიდა მხარეს: კოლლეჟსკის ასსესორის იერონიმე ალექსეევის - მესხიევისა.

2: წასვლა მეფის ვახტანგისა და ძისა მისისა ბაქარისა რუსეთს, ვიდრე ამ ჩყმბ-ს წლადმდე არის წელი. რიზ.

12: მეფის თეიმურაზის და მეფის ირაკლის ჭარში დამარცხებიდგან, ვიდრე ამ ჩყმბ-ს წლადმდე არის განვლილი პთ. წელიწადი,

20: წასვლიდგან მეფის თეიმურაზისა როსსიად იმპერატიცას ელისაბედთან, ვიდრე ამ ჩყმბ-ს წლადმდე არის განვლილი პა. წელი

21: რაჭის დარბევიდგან ვიდრე ამ ჩყმბ. წლადმდე არის განვლილი ოდ. წელი

28: ერევნელთ გადმოსახლებითგან საქართველოში

29: მეფის ირაკლისაგან არის განვლილი ვიდრე ამ ჩყმბ. წლადმდე. ჲა წელი.

30: და ქალაქსა

30: გარდმოსახლება მეფის ირაკლისაგან ერევნელთა სომეხთა საქართველოსა შ~ა ჩღპ. წლიდგან ვიდრე ჩყმბ. წლამდე არის ჲა.წელი

34: მოოხრებიდგან თბილისისა ვიდრე ამ ჩყმბ-ს წლადმდე არის გასული მე წელი და ოთხ თვეს ჩვიდმეტ დღე ნაკლები

34: შესვლიდგან საქართველოს რუსეთის მმართებლობასა ქვეშე ვიდრე ამ ჩყმგ-  წლადმდე არის გასული მა. წელი

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი ჩასმულია ყავისფერ მუყაოს ყდაში.


ფურცლების რაოდენობა
36
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის პატარა ზომის, რესტავრირებული ხელნაწერი, რომელშიც გაერთიანებულია ოთხო ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტი. დაუწერელია 35-36 გვერდები.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

პაგინაცია არაბული რიცხვებით არის წარმოდგენილი, თითოეული გვერდის თავში გადამწერის ხელით.


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ႸႤႫႭႩႪႤႡႳႪႨ ႨႱႲႭႰႨႠ

ႫႭႵႫႤႣႤႡႠႧႠႧ ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱႫႤႴ=

ႨႱ ႨႰႠႩႪႨ: . -სათა:- 

ელსა ჩღკბ. დაჯდა ყაენად ძე შაჰ სულთან შაჰ-თამაზ, და იმ ჟამ-

ად_ იჯდა ქართლში მეფედ. ახტანგ ლეონის ძე; 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და მის

წილ გამეფდა მასვე ჟამსა ძე მისი გიორგი იგˉე.  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
34
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

ეს ხელნაწერი, S-197 b აკინძულია სხვა ხელნაწერებთან ერთად S-197 a, S-197 g, S-197 d