ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-1141
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-1141.12
ხელნაწერის სახელწოდება
შატბერდული კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
შატბერდის მონასტერი
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
973
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
976
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი აღმოჩენილია 1888 წელს


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი, მწყობრი ხელით


სკრიპტის აღწერა

ნუსხური, საზედაო ასოები ასომთავრული


სიგანე
22
სიმაღლე
28
მინაწერები

230v: ესე დედაკაცი სიდონია მეფჱ წ~ისა ნინოჲსი რ~ნ ესე აღწერა.

231r: სათაურის შემდეგ: ქ~ე შ~ე ბერაჲ მ~წეჲ.

219r: ქ.[....] მესა ნინო მიცვალ[......] აქათ ნინოის მივცალებამდე გამოსულა წელი [...] ამ ანგარიში ( თ.ჟ)  ხოლო მინაწერის ზედა კიდეზე წერია საფლავი.

ხელნაწერში იქ სადაც არის  ტექსტის დაზიანებული ადგილები შევსებულია ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ: ასეთი შემთხვევები კი  ტექსტში ფიქსირდება შემდეგ ადგილებში:

პირველ სვეტის დაბლა

და კათალიკოზი იყო სამო  

ველ და ნელადრე შეკრბა 

ქართლი და განაჩინეს 

ერისთავად გუარამ და 

მერმე კურაპალატადცა:  

ამან დადვა საფუძველი  

პატიოსნისა ჯ~საჲ და ამას  

მეორე სვეტის დაბლა

დადვით  მოიღო და მოიძია  

ს~ტყუაჲ ესე მოვიდეს ვაცი  

იგი მზის დასავალისაჲ და  

შემუსრნეს რქანი ვერ  

ძისა მის მზის აღმოსავალისანი  

და მეფე

234v: პატივცემულ ქ~ყანასა ამ 

ას ა~დ

238r: ჩამოიცვალებდა თჳს

სავე მას ზ~ა ნაკუეთსა 

რ~ ხარისხად იყო ძირი იგი 

მისი რ~ლისაგან მოკუეთილ იყო 

240r: პროსილა მთა 

ვარ დ~კნისაჲთა მთავართა 

248r: გამობრწყინვებისაჲ ძალ

თა ზეცისა მუნდია აღ 

ყუავილდა უბიწოჲ სარწმუნოვებაჲ 

შეუძრავი კედ  ქრისტესსა ესე

 ქორონიკონო ზის


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ეტრატი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი ჩასმულია ხის, ტყავაგადაკრულ ყდაში


ფურცლების რაოდენობა
287
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული. ხელნაწერში ტექსტის დაზიანებული ადგილები შევსებულია ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ: 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო-ვერსო; რვეულებრივი დანომრვა


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქ. ირველ ოდეს ალექსა 

მეფემან ნათესა 

იგი ლოთის შვილთა 

წარიქცინა და   შეჴა 

იგინი კედარსა მას 

ქ~ყანასა იხილნა ნათე 

სასტიკნი ბუნთუ 

მსხდომარენი მდი 

ზ~ა მტკუარსა 

ოთხ ქალ~ქდ 

დაბნები მათი 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
215v
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ვ~ა ტალანტი წინამძღ 

უართაგან დაფარული შემდგ 

ომად მრავალთა ჟამთა და წე

ლთა ვპოვეთ: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
248v
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

ეს თხზულება არის ხელნაწერის „შატბერდის კრებულის" ნაწილი, რომელიც აკინძულია ერთ წიგნად.