ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-2496
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-2496
ხელნაწერის სახელწოდება
ქსნის ერისთავთა ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია გაკრული ხელით.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
23
სიმაღლე
35
მინაწერები

4r: (აქ აკლია ერთი სტრიქონი)

4v: მინიატურის ქვეშ: შალვა ერისთავის ძე ვირშელი.


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი ლურჯი ფერის


ფურცლების რაოდენობა
8
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის ფრაგმენტული შეიცავს მხოლოდ 8 ფურცელს, რომელსაც არ აქვს ყდა. ხელნაწერი ჩასმულია მუყაოს საქაღალდეში.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქსნის ერისთავთა ისტორია ანუ ნამდვილი

[...........] ამისი დაკარგულ არს სიძველით და დაიწყების მხოლოდ ისტორია ესე

ამ ლექსიდამ დასავლეთისათჳს საფლავი მისცეს ხოლო ერისთავობა არავისი ინე

ბეს არამედ ეძიებდეს კაცსა ესევითარსა რომელმანმცა პატივით იპყრნა და არა

ძალადობით და იგიმცა დაამკვიდრეს შუა ქუჱყანასა მათსა

და მოსწრაფე იყუნეს ყოველნი შენებასა ლარგჳსისა დღითი დღე ყოველნი

ჴევნი ამათ ჟამთა შ~ა იქმნა ფ~დი შფოთი ქუჱყანასა ოვსეთისასა და იქმნა

ფ~დი სისხლთა დათხევაჲ მეფეთა შ~ს მათთა 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ე პირუტყვი და ვერცხლი ურიცხვი

ესე ჩვენი გოგლად წოდებული ეტრატსა ზ~ა აღწერილია დაის

თრია და დაფუძნება ჩვენისა გვაროვნებისა ვპოვეთ მცირედი

რაჲმე აღწერილი ძველად და გადავწერეთ რაჲც შეიძლებოდა

სიძველით ნაკლულ იყო და აქანამდისღა აღმოიკითხებით

რომელიც არს ზემოთ წარწერილი და ვინც ამის შ~დ ჰპოვოთ

გთხოვთ შეასრულოთ ვინც ჰპოვოთ წელსა ჩყკჱ მარტის ე

კნეინა მარიამ ერისთავისა და გიორგიმან ძემან ღვთისამან

ქსნის ერისთავმან 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
8v