ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-2133
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-2133
ხელნაწერის სახელწოდება
ახალი ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1808
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1808
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი არის ნაჩუქარი 1823 წლის 23 დეკემბერს გიორგი აბაშიძის მიერ სვიმონ ტაბიძისადმი.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ე.წ დედაბრული ხელით, არა მწყობრად, ხელნაწერში არის ადგილები, სადაც აქვს  ჩამატების ნიშნები, ხოლო ტექსტი გრძელდება აშიაზე, ხოლო ხელი განსხვავებულია ტექსტის ხელისაგან.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
25
სიმაღლე
34
მინაწერები

დასაწყის, პირველ, ფორზაცის ქაღალდზე: ჩემდა სახსოვრად უძღვნი წიგნსა ამას მე გიორგი აბაშიძე სვიმონს ტაბიძეს 23 დეკემბერი 1833 წელი.

17r: სიკვდილი მარიამ დედოფლისა.

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ჭვირნიშნიანი ქაღალდი ლურჯი ფერის. ჩასმული ლურჯ მუყაოს ყდაში. 


ფურცლების რაოდენობა
17
ხელნაწერის მდგომარეობა

ფრაგმენტი, რომელიც ცენტრში შემოსვლისას იყო უყდო. აქ ჩაუტარდა რესტავრაცია და ჩასმულია ლურჯ მუყაოს ყდაში. 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

რაცა აკლია ქართლის ცხოვრებას 

წელსა ქ~კს ჩღმდ ქართულსა ულბ: წარმოევლინა ხონთქარსა, რათა წარიყვანოს

ლეკთა იგი ამის მიერთო მულხუარ გივიცა ეს ესმა ხანს ტფილის შეკრიბნა ყიზილბაშნი, 

და მოუწოდა ქართველთა და თეიმურაზს: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1v
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ჟამსა ამას კ~დ

იქმნა მომსვრელი სენი ყოვლისა საქართველოსა შ~ა

სადაცა მიეცა ერთა მუნებურთა ამა უბედურისა შემთხ

ვევისა გამო მრავალი ვნებაჲ გარნა უკანასკნელ წარ

იყვანეს როსად, დედოფალისცა დარეჯან  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
13r