ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1780
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1780
ხელნაწერის სახელწოდება
ბაგრატიონთა გენეალოგია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი მწყობრი მხედრულით 


სკრიპტის აღწერა

ძირითადი ტექსტი მხედრულად, ხოლო საკუთარი სახელები, გეოგრაფიული სახელები და აბზაცის დასაწყისები შესრულებულია ასომთავრულად. 


სიგანე
18
სიმაღლე
28.5
მინაწერები

მინაწერები არ აქვს


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი სპარსული


ფურცლების რაოდენობა
2
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი არის ფრაგმენტი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ორ ფურცელს. არის უყდო და ჩასმულია მუყაოს საქაღალდეში. ხელნაწერის მხოლოდ სამი გვერდია დაწერილი, ხოლო მეოთხე 1v გვერდი დაუწერელია დატოვებული.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ეფე ირიან პირუჱლი ეფე რისტეანეთა შორის ყოვლისა ეო-

რგიისა რომელმან ნათელ იღო ვსტათის მიერ ნტიოხელ ატრი-

არხისა ანხორციელებითგან სიტყჳსა ~ისა წელიწადსა 318: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ემო წერილი ესე ყოველი, აღმოღებულ იქმნა ძუჱლთა და ახალთა

სტორიათაგან ყოვლისა ეორგიისა ნამდვილ ჭეშმარიტთა:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
2r