ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1082
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1082
ხელნაწერის სახელწოდება
შემოკლებული ქართლის ცხოვრება
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1791
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1791
ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

ხელნაწერი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შეწირულია ანდრონიკაშვილისაგან 1914 წელს.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია წვრილი მხედრული ხელით.


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულით, ხოლო საკუთარი სახელების და აბზაცების დასაწყისი პირველი ასოები დაწერილია ასომთავრულით.


სიგანე
17
სიმაღლე
20.7
მინაწერები

1v: ვიოვოდი რუსული ენა არის ქართულად მთავარი ანუ მოურნე ეწოდების დავით

2r: მაკაბელი.

2v: მატთე:

3r: უკა:

6v: რიცხჳ: 11:12 იესუნავე: 8:2  მსაჯე: 6:7: მეფეთ: 19: 33: ნეშტთა: 32: 3 ისაია: 33:3

7r: იერემია: 35:2

8r: მაკაბელი: 2: მაკაბელი: 3 :33

8v: ნეემია 2.18: ეზრა: 3:2.

9r: ფსალმუნი: ხოლო დაბლა აშიაზე მიწერილია ლურჯი ფერის ფანქრით კნეინა:

10r: ვიტყოდი სიმწირესა ლუარსაბისათა განვრცელების წერილი და თუ სადამე  მაკაბელი :9: 16

17v: სრულ იქმნა თთჱესა ფებერვალსა რიცხუსა 8 წელსა  განხორცილებითგან სიტყჳსა ღისა 1791


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ლურჯი ფერის ქაღალდი, ყავისფერი მუყაოს ყდა


ფურცლების რაოდენობა
12
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი ცენტრში შემოტანისას იყო უყდო, აქ ჩაუტარდა რესტავრაცია და შეიმოსა ყდით. 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს ფურცლობრივი დანომრვა (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

საქართველოს მეფეთა შთამომავლობისათჳს


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

~ მეუფესა მას საუკუნეთასა უხრწნელსსა უხილავსა მხოლოსა ბრძენსა ~თსა

პატივი დიდება უკუნითი უკ~ე

ამინ:  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
12v
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

უცნობია