ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1067
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1067
ხელნაწერის სახელწოდება
ჟამთააღმწერელის ,,ასწლოვანი მატიანის“ ფრაგმენტი
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1600
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1800
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი აღმოჩენილია თამარაშვილის არქივში 


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი მწყობრი მხედრულით. 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
20.5
სიმაღლე
29
მინაწერები

კონვერტზე:  N-1067 თამარაშვილის ბიბლიოთეკიდან. მინაწერი გაკეთებულია ი. სონღულაშვილის მიერ

კონვერტზე: Torre del greco. ნეაპოლის ახლოს ქართლის ცხოვრების ნაწყვეტი, იხილე  ბროსეს გამოცემა ტომი I, 409-411.

1r: ნაწყვეტი ქართლის ცხოვრებისა. შეადარე ბროსეს გამოცემა ტომი I, 409-411 ტორე დელ გრეკოს წიგნთსაცავიდან. ექვთიმე თაყაიშვილი.


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
რვეული
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

შავი ყდა, რომელიც ჩასმულია მუყაოს საქაღალდეში.


ფურცლების რაოდენობა
2
ხელნაწერის მდგომარეობა

ფრაგმენტი


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს ფურცლობრივი დანომრვა (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

გეშისცემო჻ დაღათუ჻ ესუა჻ სხუა჻ ძე჻ კეთილად჻ მოჴსენებული჻ ახოვანი჻ მჴნე჻ და჻ ქველი჻ დიმიტრი჻ რომელი჻ შემდგომად჻ მისსა჻ მეფედ჻ იქმნა჻ 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და჻ ვიტყუვით჻ ვითარცა჻ ცრუ჻ წინასწარმეტყუელი჻ შემაცთუნებელი჻ კაცისა჻ ღ~თისა჻ რომელი჻ მოივლინა჻ იერობომისსა჻ მისა჻ ნაბა

ტისსა჻ და჻ არა჻ ყ~დ წ~ისა჻ ღ~თისმშობელისა჻ გამოცხადებითა჻ უწყოდი჻ მეფეო჻ რამეთუ჻ ყოვლად჻ წ~ისა჻ ღ~თისმშობელისა჻ მიერ჻ მოვლინებულ჻ ვარ჻

სწავლად჻ შენდა჻ რათა჻ არა჻ ცუდ჻ იქმნენ჻ ქველისმოქმედებანი჻ შენნი჻ და჻ გლახაკთა჻ მოწყალებანი჻ ამისთანა჻ ლოცვა჻ და჻ ცრემლნი჻ შენნი჻ და჻ უკეთუ჻ არა჻ განე //  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
2v