ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-988
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-988
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ფალავანდიშვილისეული ნუსხა
გვერდი, რომელზეც გვხვდება სახელწოდება
ყდის ყუაზე
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1761
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1761
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

ხელნაწერი შემოწირულია გიორგი იოსების ძე ყავრიშვილისაგან.


ხელის აღწერა

ნუსხური, მწყობრი ლამაზი ხელი, რომელითაც გადაწერილია ხელნაწერის შემდეგი  გვერდები: 5r-16v, 19r-59v, 61r-66v

მეორე ხელი არის წვრილი  მხედრული შრიფტით დაწერილი, გაკრული ხელით, რომლის დაწერისას არაა მწყობრი სტილი ხაზების. ესეთი ხელით გადაწერილია შემდეგი გვერდები:  1r-3v, 67r-83v,90r-91v, 93r-v, 148r-175v

მესამე ხელი გამორჩეულია თავისი სიმწყობრითა და ლამაზი მრგვალი ასოებით, მხედრულით, რომლითაც გადაწერილია შემდეგი გვერდები:  84r, 95r-147v, 176r-186v, 245r.

მეოთხე ხელი არის მწყობრი, მოგრძო წვრილი მხედრული ასოებით გადაწერილი: ასეა დაწერილი შემდეგი გვერდები: 187r ,244v,245-271r-მდე.


სკრიპტის აღწერა

ტექსტი მხედრულით და ნუსხურით არის გადაწერილი. ნუსხურ ტექსტში სათაურების, აბზაცების და წინადადების დასაწყისებში ასომთავრული ასოებიც გვხვდება 


სიგანე
21
სიმაღლე
33
მინაწერები

მინაწერები არ აქვს


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
ფრაგმენტი
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი ჩასმულია ხის ყდაში, რომელსაც აქვს გადაკრული მუქი შავი ტყავი. ტყავი არის ტვიფრული, რომლის  ყდის ყუაზე იკითხება ნუსხურად ქართლის ცხოვრება. ხელნაწერი გამორჩეულია იმით, რომ აქ გვხვდება ფურცლის რამდენიმე სახეობა. არის გვერდები, რომელიც გადაწერილია თხელ, სპარსულ ქაღალდზე, ხოლო მეორე მხრივ ფურცლები, რომლებიც არის სქელი, რომელსაც აქვს ჭვირნიშანი.  ამ სქელს ფურცლებზე ჭვირნიშნებიც არის განხვავებული. 


ფურცლების რაოდენობა
272
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი რესტავრირებულია


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

პატიოსანნო და დიდებულნო ქართველნო ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის

ცხოვრება განრყვნილი იყო:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

სხვა თუ არის სადმე მეტი, ან თვით ამისსავე ავქსონს ლექსსა და სიტყვას დაუწუნებთ,

თქვენ იცით და მან: მე შენდობილმცა ვიყო აღმწერი აღმომკითხავთაგან, ცოდვილი ზაქარია,

ძე დეკანოზისა, უღირსი მღუდელი აგვისტოს: წელს ქ~ესით, ჩღჲა, 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
271r
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1761
შექმნის თარიღი წლამდე
1761
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ბიზანტინოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1955
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
463
წვდომა
თავისუფალი