ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-960
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-960
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1822
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1822
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

ხელნაწერი შემოწირულია ნინო კლიმენტის ასული ბოლგარსკის მიერ.


ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია  მწყობრი ხელით


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
21
სიმაღლე
28
მინაწერები

მინაწერები არ აქვს


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია მოყვითალო ფერის ქაღალდზე და ჩასმულია მოლურჯო, კონელკორგადაკრულ ყდაში. ქაღალდს აქვს ჭვირნიშანი, რომლითაც ხელნაწერი დათარიღებული 1822 წლით.


ფურცლების რაოდენობა
64
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერში დაუწერელია  შემდგი გვერდები:  პირველი სამი ფურცელი, 25v, 30v, 31r-v, 32 r-v.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია გვერდების მიხედვით 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ქ. შემოკლებული ისტორია. ცხებულის. მეფის თეიმურაზისა და

ძისა მისისა მეფისა ირაკლი მეორისა თუ ვითარ შრომი-

თა ღვაწლითა დამხნურითა მორბედობითა მიიღო მეფობა ქართ-

ლისათა ზ~ა გულოვანმან ირაკლი თეიმურაზის ძემან 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

98. გიორგი ძე ირაკლისა-1798  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
53
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

NA